Білім алушының ақылы негізде 2016-2017 оқу жылының мамандықтар бойынша оқу құны

Себепсіз сабақты босатқан жағдайда оқушы оларды қосымша ақы төлеу арқылы тапсырады